under arbete!

Välkommen CAD användare!Med verktyg iCad på Autocad och Civil3D får användaren möjligheten att göra beräkningar och ritningsfunktioner som inte finns i standard miljön. Fokus är riktad mot landskap, trafik, väg o. mark respektive va-design. Lösningarna beror på att göra CAD-arbete smartare, effektivare och även ge stöd till användaren med hantering av Autocad.


Verktygslådan (ribbon) är indelad i fyra rubriker där kortfattad finns kommando inom


1.

Höjdsättning

2.

Mängdberäkning

3.

Koordinater

4.

Ritningshantering

               

       

Rubrik Höjdsättning

När det projekteras nya höjdnivåer för en ny markyta behöver anges z-värde respektive höjd så att det framgår på markritning

även kallad som höjd- och ytskiktsplan hur entreprenören skulle utföra schakt- och markarbete. En anledning för höjdsättning är att ta hand om avrinning från regnvatten i projektområde. Där ställs höga krav eftersom byggnader skall skyddas från fukt dvs. regnvatten leds ifrån med en vis lutning som anges i procent. Boverket ställer krav för tillgänglighet exempelvis ha 2% lutning ifrån fasadliv ut.

I verktygslådan finns diverse funktioner för kunna räkna ut lutning mellan höjdnivåer, sätta ny höjd med en lutning (interpoleration) m m.

Rubrik Mängdberäkning

Utformning av stomlinjer, marknivåer är färdigställd, nu behöver räknas kostnad för projekt, där sammanställs alla poster i en förteckning. Oftast förväntas av beställaren krav enligt AMA som ge en bra struktur både för projektören och entreprenören. Inom Autocad finns enkla funktioner för att räkna enheter i längd, yta, styck. Här vill ge verktyg bra stöd att ta fram ett snabbt resultat för alla mängduppgifter. Selektera alla ritningsobjekt (som linje, båge, cirkel, symbol osv.) och får ut en resultattabell som kan sparas i modell-filen (dwg) och även öppnas med Excel. Att använda SB-11-lagerstruktur kan vara en fördel för projektering eftersom projektören tänker redan i AMA-strukturen och underlätta dubbelarbete när det utförs kalkyl.

Rubrik Koordinater


Projektering för anläggningsprojekt utförs i Sverige i ett bestämd koordinatsystem i x-, y-värde (Sweref) och höjdsystem i z-värde (Rh2000) därmed säkerställs att stomlinjer från projektering kan avbildas i verkligheten. Filformat pxy ge en lista med alla punkter som ge exakta läge för stomlinjen i verkligheten dvs. en linje har start- och slutpunkt som överförs till koordinat-fil (pxy) som sen används av mätningsingenjören för markering (utsättning) i fält. Projektör kan få även inmätningsmaterial i pxy-format. Med verktygslådan har man möjligheten att importera punkter i modell-filen.

Rubrik Ritningskommando

Ritningsarbete av projekt kan ske på olika sätt här vill verktyg ge möjligheten att förenkla arbetssätt. T.ex. rita släntskraffering kan ta mycket tid i anspråk eller att göra text- och symbol mer läsbart i orientering på ritning genom rotera flera ritningsobjekt samtidigt. Tanken bakom avancerade ritningskommando ligger mycket i att modifiera modell respektive ritning. Läsa och redigera snabbt information är fokus här.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files