Anbudslämnare/företag: Pontarius AB

 

Referensuppdrag 1 och 2

 

Referensuppdrag 1

Krav på referensuppdrag:

 

-Ange ett (1) referensprojekt som har omfattat dagvattenutredning inklusive skyfallsutredning för en detaljplan eller ett planprogram.

- Uppdraget ska ha utgångspunkt i vedertagna metoder för att beräkna dagvattenflöden, föroreningsspridning och modellering av översvämningspåverkan.

-Uppdraget ska vara avslutat inom de senaste 2 åren (räknat från sista anbudsdag).

 

Redovisa referensuppdraget (Kravuppfyllnad för referensuppdraget ska framgå):

 

FÖRSTUDIE – DETALJPLAN FRIHAMNEN i GÖTEBORG

Visionen om Frihamnen är att det öppna området med stora fria ytor ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill man skapa variation av boendeformer och mötesplatser. För detaljplan-området på 75 hektar behöver studeras avancerad och komplex dagvattenhantering med flödesberäkning under olika regnintensitet samt rening. Utmaningen var att hitta en markmodell där en fungerande dagvattenhantering

med placering fördröjningsmagasin och rimlig dragning av

ledningar kunde projekteras.

Projekterfarenhet med

o Teknikansvarig/Uppdragsledning

o Skyfallskartering

o Olika scenarier vid olika regnintensitet

o LOD

o Magasinberäkning

o Höjdsättning

o Utredning framtida ledningssystem

 

Datum för utfört uppdrag (from år/månad tom år/mån):

2021-01-15

Mervärde: Beskriv kortfattat uppdragsorganisationen och hur bolagets (och ev underkonsulters) kompetens kunde nyttjas i uppdraget

( max 1 A4 sida):

Arbetsteams bestod av VA- och Markprojektörer med specialkunskap inom dagvattenhantering.

Mervärde: Beskriv kortfattat uppdragets största utmaning och hur ni löste det.

(1 A4 sida):

Viktigt för samarbete med beställaren var att lösa utmaningen med låga lutningar/höjdskillnader. Dels fanns i planerad bebyggelseområde befintliga byggnader som har lägre färdiggolvnivå än +2.8m som är krav för klimatanpassning i Göteborg stad. Planering om hur hårdgjord ytor bör avvattnas i tätt bebyggelse och hitta ställena där dagvatten kan samlas, fördröjas med hänsyn till hälsa och miljö. Lösningen modellererades fram med Scalgo och översvämningsanlys av Göteborg älv. Smarta fördröjningsmagasin med infiltrationsytor som fördelades i område med utsläpp till Göteborg älv.

Mervärde: Beskriv kortfattat hur ni i uppdraget har arbetat med att vägleda kommunen/beställaren vidare i projektet.

(1 A4 sida):

Under uppdraget hade teknikansvariga regelbundna avstämningsmöten med Göteborg stadplaneringsenheten. Vi informerade då om status projekt, genomgång utmaningar och synpunkter för projekteringsarbete. Vi gjorde även ett platsbesök för att få fungera tanken på dagvattenlösning. Under mötena kunde teamet visar hur dagvattenflöde kommer fungera så att beställaren kunde komma med tankar direkt medverka och såg utmaningar i projekt.

Uppdragets värde (Kr SEK)

500 000 SEK

Beställare/företag:

Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Namn (referent):

Caroline Valen

Tel.nr (referent):

031-368 02 24

E-post (referent):

Epost: caroline.valen@stadshuset.goteborg.se

 

 

 

Referensuppdrag 2

Krav på referensuppdrag:

 

-Ange ett (1) referensprojekt som har omfattat strukturplaner för skyfall.

- Uppdraget ska ha utgångspunkt i vedertagna metoder för att beräkna dagvattenflöden, föroreningsspridning och modellering av översvämningspåverkan.

-Uppdraget ska vara avslutat inom de senaste 2 åren (räknat från sista anbudsdag).

 

Redovisa referensuppdraget (Kravuppfyllnad för referensuppdraget ska framgå):

 

SYSTEMHANDLING MASTHUGGSKAJEN GÖTEBORG STAD

För en systemhandling behöver utformas allmän plats för det stora öppna området mellan Järnvägsgatan och Rosenlundskanalen. I området ingår Olof Palmes plats, Heurlins plats, Järntorgsmotet mm. Projektet inkluderar mark- och va-projektering samt ledningskoordinering och bedömning av operativt genomförande.

För ny stadsbebyggelse på en yta om 20 hektar behöver dagvatten omhändertagas. DV-utredningen var komplex, befintligt DV-system är underdimensionerat och skyfalls-problematik ställer extra utmaningar till både fördröjning och bra avvattning av markytor.

Fördröjning sker mestadels med låga marklutningar samt

bredningsbrunnar. Längs med E45-leden behöver detaljutredas en högvattenskyddsanläggning för att byggnader klarar av 100-års regn. 

Datum för utfört uppdrag (from år/månad tom år/mån):

2020-06-30

Mervärde: Beskriv kortfattat uppdragsorganisationen och hur bolagets (och ev underkonsulters) kompetens kunde nyttjas i uppdraget

( max 1 A4 sida):

Arbetsteam bestod av ca. 50 medarbetare, bl.a. teknikansvarig för landskap, va, mark, el, data m m. Det som gick väldig bra i uppdrag att tänka utan gränser. Regelbundna avstämningamöte med tajt kontakt till Trafikkontoret Göteborg med presentations gav mycket beröm.

Mervärde: beskriv kortfattat uppdragets största utmaning och hur ni löste det.

(1 A4 sida):

Största utmaning bestod av att placera öppna dagvattenlösningar med renande effekt som skelettjord, regnbäddar och trädplacering med hänsyn till befintliga ledningar. Speciellt i Första Långgatan fanns många försörjningsledningar som ställde till problem i samanhanget. Lösningen blev att man var tvungna fördröja regnvatten mycket på markytan samt att ha bräddavlopp som gav effekt att skyfallregn kan vistas en stund utan att skada byggnader och miljö.

Mervärde: beskriv kortfattat hur ni i uppdraget har arbetat med att vägleda kommunen/beställaren vidare i projektet.

(1 A4 sida):

Arbetsteam och beställaren stod i tajt kontakt för att visa fram flödesbeteende och risker. Med Mike Urban togs fram exakta modeller, även Scalgo kunde visa fram med inlagd ny höjdmodell från Civil3d om hur skyfall styrs till nedsänkta parkanläggningar. Därmed kunde vara beställaren delaktig i projekt utan att behöva ha stora kunskaper med skyfallsarbete.

Uppdragets värde (Kr SEK)

70 mill SEK

Beställare/företag:

Trafikkontoret Göteborg

Namn (referent):

Daniel Sjölund

Tel.nr (referent):

 031-368 26 28

E-post (referent):

daniel.sjolund@stadsmiljo.goteborg.se