Infrasolutions
Utveckling

Visualisering hydrodynamik i terräng 


För att effektivt hantera regnvatten är kunskap om hydrodynamik och dess påverkan på terrängen och vattenflöden av stor betydelse. Digitala höjdmodeller (DEM) är en viktig komponent för att beräkna hydrodynamik i terräng. Dessa modeller ger en detaljerad representation av terrängens höjdvariationer och används som en grund för att simulera vattenflöden och erosion.

En vanlig formel som används för att beräkna rinnvägstiden är Manning-formeln, som uttrycker sambandet mellan flödeshastighet, korsnittsarea, hydraulisk radie och lutning: Genom att lösa denna ekvation kan man få flödeshastigheten (Q), Rinnvägstiden (t) kan sedan beräknas genom att använda flödeshastigheten och tvärsnittsarean (A)


Projektering i drönare punktmoln   


Med senaste drönarteknik bestäms mätområdet i Sverige referensnät (Sweref).

Designern själv kan hämta mätpunkter och -objekt från punktmoln och

implementera i vägutformningen. 

Uppgiften med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för passanter med

anläggning av en ny gång- och cykelbana. Vägområdet är väldig smal (9.0m)

och väljs därför med ny väg- och cykel bredd på 6.0m + 2.5m.

Centrumlinjen flyttas närmare till belysningsstolpe och trädzon, därför simuleras

framkomligheten för busstrafik. Med simuleringen i punktmoln detalj studeras

infarter, staket, mur, buskage för intill ligande fastigheter som kommer i

konflikt med ny planering. På så sätt kan skaffas en verklighetsbaserad bild om

hur ser ut  framtida anläggning.


Autocad automatisering via Accoreconsole


Många processer i CAD kan göras med Accoreconsole. Vad är Accoreconsole?

Det är en kommandoradsversion av AutoCAD utan ett användargränssnitt. Det gör

att vi kan batchprocessera AutoCAD -ritningar supersnabbt. Exempel: Låt oss säga

att jag har 50 ritningar. (Detta är en viktig kandidat för batchbehandling).

Låt oss nu säga att jag måste tillämpa en tråkig och repetitiv förändring på var

och en av dessa ritningar. Detta skulle ta lång tid att göra manuellt. 


Ett annat exempel visar demo applikationen, här exporteras mängduppgifter från

en cad-fil till Excel utan att behöva öppna filen i Autocad. Istället används Accoreconsole.exe

(svart fönster - kommandoconsole).


Utveckling av iCAD och iVA


iCad-verktygslåda används av gatu-projektörer och landskapsarkitekter. Man får  möjligheten inom höjdsättning för att säkerställa bra regnvattenavrinning, mer effektivitet inom mängdberäkning av projekteringsuppdrag.


iVa-verktygslåda utvecklades för va-projektörer som jobbar med Civil3d/Pipenetwork. Här används flertals funktioner inom 3d-projektering av ledningar. Skapa och justera ledningar med genomgående djup, granska lutningar och dimensionering av ledningsnät. Exporterar ledningar som 3dPolylinjer till GPS-mätenhet.  

ROLL

Programmerare


KLIENT

Freeware


PLATTFORMAR

Autocad API

Civil3D API

Framework 4.6

DOSLib 9.0.3


Happy young couple calculating bills at home
Smiling business people looking at sticky notes on glass in meeting ro

Utveckling av Symetri´s Naviate


Naviate Road mallar som är utformade för att uppfylla de skandinaviska nationella standarderna. Biblioteket med premär förteckningar täcker de vanligaste vägtyperna. Bred produktpallet för Civil3D. Mallar och inställningsfiler ingår i programmet och kan anpassas till användarnas behov.


ROLL

.NET Utvecklare


KLIENT

Symetri


PLATTFORMAR

Civil3D API

Framework 4.6

The biggest and strongest rapids in the north region (Storforsen, Swed
Road through Söderåsen nationalpark in Sweden during fallseason
Beautiful aerial view of the Oresundsbron bridge between Denmark and S
architect man working with laptop and blueprints,engineer inspection i

Utveckling av Infratools 


Motivation är att hjälpa CAD-användaren med enkla funktioner inom olika områden för utformning av anläggningsprojekt.

Installation är tillgänglig från Autocad och eller Civil3D version 2014-2020.

infratools_blank
infratools_automatisering
infratools_plan
infratools_coordinates
infratools_quatityreport
infratools_infradesign

ROLL

Utvecklare


KLIENT

Freeware


PLATTFORMAR

Autocad API

Civil3D API

Framework 4.6

OpenDCL